ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)