ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 230,900
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 255000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์(หอประชุม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 430000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 1560000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 150000
เพิ่มเติม..