ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ธ.ค. 57 ถึง 27 ธ.ค. 57 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2557
ค่ายลูกเสือริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา / เครื่องแบบลุกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน - เทศบาลตำบลอรัญญิก
09 ธ.ค. 57 กิจกรรมทดสอบ PRE ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กิจกรรมนิทรรศการ วันรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ
หอประชุม / เสื้อเหลือง/ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 ส.ค. 57 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
  วันที่ 15 สิงหาคม 2557 กำหนดกิจกรรม การเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ครูทุกท่านเยี่ยมบ้านนักเรียนที่รับผิดชอบทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
บ้านนักเรียน / เสื้อโสน งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
08 ส.ค. 57 กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
หอประชุม /นักเรียนชุดนักเรียน- ครูแต่งกายชุดไทย เสื้อสีฟ้า ฝ่ายบริหารทั่วไป
01 ส.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3
   กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3  เพื่อทำข้อตกลง(MOU)การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) เวลา 14.30 น.
ห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ
10 ก.ค. 57 แห่เทียนพรรษา
โรงเรียนวัดน้อยร่วมกับชุมชน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายวัดน้อย  วัดร้อยไร่ และวัดดงหวาย
โรงเรียนวัดน้อย งานกิจการนักเรียน (วันสำคัญ/สัมพันธ์ชุมชน)
02 ก.ค. 57 ถึง 03 ก.ค. 57 คณะครูศึกษาดูงาน สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวัดน้อย ได้จัดให้คณะครูเดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ (จันทร์เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) จ.สมุทรสงคราม   และในวันที่ 3 กรกฏาคม 2557 ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
 
โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ - เสื้อโสน / โครงการชั่งหัวมัน-เสื้อยืดเขต ฝ่ายบริหารบุคลากร
27 มิ.ย. 57 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ซาฟารีเวิล์ด กรุงเทพมหานคร
ซาฟารีเวิร์ด / ชุดพละโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
20 ม.ค. 57 ถึง 22 ม.ค. 57 รับการประเมินภายนอก จาก สมศ.
คณะกรรมการประเมินภายนอก ประเมินมาตรฐานโรงเรียนวัดน้อย เป้นเวลา 3 วัน
โรงเรียนวัดน้อย/ชุดปกติ งานประกันตุณภาพการศึกษา
11 ม.ค. 57 งานวันเด็ก
   โรงเรียนวัดน้อย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โดยมีผู้ใหญ่ใจดีจากกรุงเทพฯ มาเลี้ยงอาหาร จัดกิจกรรม เล่นเกม  แจกของขวัญ  มอบทุนการศึกษา ณ สนามโรงเรียนวัดน้อย ในวันเสาร์ที่  11 มกราคม  2557 เวลา 8.00 น.  เป็นต้นไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
27 ธ.ค. 56 งานปีใหม่
   ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  และแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ถนนหน้าอาคารเรียน / ชุดสุภาพ งานกิจการนักเรียน (วันสำคัญ/สัมพันธ์ชุมชน)
25 ธ.ค. 56 ถึง 26 ธ.ค. 56 พานักเรียนไปแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก / คณะครูศึกษาดูงาน จ.เพชรบุรี
เสื้อชมพู ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบุคลากร
13 ธ.ค. 56 กิจกรรมอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญ โรงเรียนวัดน้อย
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายวิชาการ
01 ธ.ค. 56 ถึง 03 ธ.ค. 56 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนในเขตเทศบาลอรัญญิก ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2556 ณ เสือป่าแคมป์ มวกเหล็ก  สระบุรี 
เครื่องแบบลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
21 พ.ย. 56 กีฬานครหลวงเกมส์
04 พ.ย. 56 ถึง 08 พ.ย. 56 กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556 ฝึกซ้อมตั้งแต่ 4-7 พฤศจิกายน 2556
กำหนดการเปิด-ปิดสนาม วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556
สนามโรงเรียนวัดน้อย ฝ่ายกิจการนักเรียน
11 ต.ค. 56 ถึง 30 ต.ค. 56 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

08 ต.ค. 56 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ บ้านพ่อ กรุงเทพมหานคร
สวนจิตรลดา / ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 วัดและประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประเมินทักษะการอ่านออก  ทักษะการเขียนได้  ทักษะการคิดเลขเป็น  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน   ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  ทักษะชีวิต คุณลักษณะใฝ่ดี
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประเมินทักษะการอ่านคล่อง  ทักษะการเขียนคล่อง  ทักษะการคิดเลขคล่อง  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน   ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  ทักษะชีวิต คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้
ชุดนักเรียนตามปกติ ฝ่ายวิชาการ
01 ต.ค. 56 ถึง 02 ต.ค. 56 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดน้อย
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 สาระวิชาคณิตศาสตร์ สังคม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 สาระวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพฯ คอมพิวเตอร์
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ย. 56 Ts Tech'56 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ นักเรียนในอำเภอนครหลวง
นครหลวงพิบูลประเสริฐวิทย์ ฝ่ายวิชาการ
19 ก.ย. 56 ถึง 20 ก.ย. 56 คณะครู อบรมภาษาอังกฤษเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน และ World Expro

 

โรงแรมอยุธยาริเวอร์ไซต์ / ชุดสุภาพ งานบุคลากร
13 ก.ย. 56 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
บ้านนักเรียน / เสิ้อดอกโสน งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
02 ก.ย. 56 ถึง 23 ก.ย. 56 ตลาดนัดสินค้ามือสอง นักเรียนวัดน้อยพอเพียง
กำหนดจัดกิจกรรม เวลา 14.30 น. ถึง 15.30 น. วันจันทร์ที่ 2,9,16,23 กันยายน 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดน้อย
สนามกีฬา / ชุดนักเรียน งานเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 ส.ค. 56 เรียนรู้...อยุธยาบ้านเรา
ศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของระดับชั้น อนุบาล และ ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 2
  • วัดสำคัญ - วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดพนัญเชิง, วัดมงคลบพิตร, วัดหน้าพระเมรุ,วัดท่าการ้อง
  • อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี  ทุ่งหันตรา
  • ทุ่งมะขามหย่อง
  • หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ มหาราช
เสื้อดอกโสน ฝ่ายวิชาการ
09 ส.ค. 56 ถึง 12 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  • กิจกรรมถวายพระพร
  • กิจกรรมวิชาการ (วาดภาพระบายสี เรียงความ คำขวัญ ทำการ์ด)
  • กิจกรรมรับทุนการศึกษา
  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
 
ชุดดอกโสน / ชุดนักเรียน(รับทุน) ฝ่ายบริหารทั่วไป
29 ก.ค. 56 วันภาษาไทย
กิจกรรมบูรณาการ รักษ์ภาษาไทย
- ฐานบูรณาการ
- เรียนผ่านนิทาน
- สืบสานลูกทุ่งไทย
- ใช้คำคล้องจอง
- ท่องอาขยาน
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ