มาตรฐานสถานศึกษาประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานสถานศึกษาประกันคุณภาพภายใน

 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

ระดับปฐมวัย

          มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้นอารมณ์และจิตใจ 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้นสติปัญญา

          มาตรฐานด้านการจัดกรศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล       
มาตรฐานที่ ๗ แนวทางการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่9 สถนศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

          มาตรฐานมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปกรศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

 

 

 

 

 

 

 


ลงชื่อ                                                             ลงชื่อ

              (นายบุญเรือง   รอดประยูร)                                          (นายปัญญา   ทองคำสุข)

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดน้อย          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยฯ

 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่๑ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานที่๒ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่๓ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่๔ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

มาตรฐานที่๕ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

มาตรฐานที่๖ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

          มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่๗ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่๘ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่๙คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่๑๐สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

มาตรฐานที่๑๑สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

มาตรฐานที่๑๒สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

          มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่๑๓สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

          มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่๑๔การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

          มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่๑๕การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา

ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 

 


ลงชื่อ                                                             ลงชื่อ

              (นายบุญเรือง   รอดประยูร)                                          (นายปัญญา   ทองคำสุข)

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดน้อย          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยฯ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.27 KB