ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

วัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)  จัดตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เดิมชื่อโรงเรียนวัดน้อย เป็นโรงเรียนประชาบาล  จัดตั้งขึ้นโดยเอกอำมาตย์โทขุนนรารักษ์พิศาล นายอำเภอนครหลวง เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2466      ซึ่งนายผิว   ศริ ว่าที่ศึกษาธิการอำเภอนครหลวง เป็นประธานพิธีเปิด    อาศัยศาลาการเปรียญวัดน้อยเป็นที่เรียน

.. 2514      สร้างอาคารเรียนแบบ 017 โดยใช้งบประมาณของทางราชการและประชาชนร่วมกันสร้าง เป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 280,900 บาท 25 สตางค์  โดยคุณวิเชียร วิสุทธิสุรพลผล ออกงานก่อสร้างคิดเป็นเงิน 125,000 บาท คุณสร้อยเกลียว คุณรัตนาทร  ออกเงินสร้าง 50,000 บาท ประชาชนร่วมกันบริจาค 14,375 บาท   เงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล 50,000 บาท

.. 2519 สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข งบประมาณของทางราชการ  180,000 บาท

.. 2520 สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข งบประมาณของทางราชการ 255,000 บาท

พ.ศ. 2534 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 งบประมาณของทางราชการ 1,560,000 บาท

พ.ศ. 2545 ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้อง งบประมาณของทางราชการ
เดิมโรงเรียนวัดน้อยเป็นโรงเรียนประชาบาล ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ย้ายมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  และในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ย้ายมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงปัจจุบัน