วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

               วิสัยทัศน์

             ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำสมัย  ภาคภูมิในความเป็นไทย  ชุมชนร่วมใจพัฒนา"
ปรัชญา
 ปรัชญาของโรงเรียน          สิกขา  กาโม  ภวัง  โหติ

                                            (ผู้ใคร่การศึกษา  เป็นผู้เจริญ)

คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน       ศึกษาดี     มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม