พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ

1.             โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัยให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

2.             โรงเรียนพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551และหลักสูตรปฐมวัย  พ.ศ.2546

3.             โรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม  สำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา

4.             โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ

5.             โรงเรียนเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

6.        โรงเรียนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

               

เป้าหมาย

เป้าประสงค์

1.  ประชากรวัยเรียน  ในเขตบริการและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย อย่างเสมอภาคและทั่วถึง

                2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณภาพได้มาตรฐาน  มีคุณธรรม  สำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักและ  ภูมิใจความเป็นอยุธยา

                3. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกด้าน(วิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป)

                4.  โรงเรียนมีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

                5.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  มีส่วนร่วม  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา

                6.  โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ