หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑

ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน(ชั่วโมง / ปี)

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

     ภาษาไทย

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

     คณิตศาสตร์

๒๔๐

๒๔๐

๒๔๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

     วิทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

     สังคมศึกษาประวัติศาสตร์

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

     สุขศึกษาและพละศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

     ศิลปะ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

     การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

     ภาษาต่างประเทศ

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๙๖๐

๙๖๐

๙๖๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

รายวิชาเพิ่มเติม-คอมพิวเตอร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

รายวิชาเพิ่มเติม -หน้าที่พลเมือง

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     -  ลูกเสือ-เนตรนารี

     -  ชุมนุม

     -  แนะแนว

     -  กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณะประโยชน์

๑๒๐

๑๒๐

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.21 KB