แผนภูมิการบริหารงาน
แผนภูมิการบริหารงาน
แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่ม งานคือ
- งานบริหารวิชาการ
- งานบริหารการเงินพัสดุ
- งานบริหารบุคคล
- งานบริหารทั่วไป
รายละเอียด ดังไฟล์แนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.7 KB