โครงการประจำปี
โครงการประจำปี

สรุปรายชื่อ โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

 

ที่

 

ชื่อโครงการ

อ้างอิงตัวชี้วัดการบริหารงาน

งานวิชาการ

งานทั่วไป

งานบุคคล

งบประมาณ

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1 – ป.6)

 

 

 

 

1

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน

 

 

 

2

เรียนรู้แบบโครงงาน/สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง

 

 

 

3

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

 

 

4

ส่งเสริมทักษะการทำงาน/นิทรรศการผลงานนักเรียน

 

 

 

5

นิเทศภายใน

 

 

 

6

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

 

 

 

7

ส่งเสริมการเรียนรู้และห้องสมุดมีชีวิต

 

 

 

8

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

 

9

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่จุดเน้นและอัตลักษณ์

 

 

 

10

สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน

 

 

 

11

พัฒนาบุคลากรและจัดหาครูช่วยสอน

 

 

 

12

ส่งเสริมครูสู่คุณภาพ

 

 

 

13

ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ

 

 

 

14

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.11 KB