ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2556
 
แบบสรุปคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีการศึกษา 2556
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนวัดน้อย
ชั้น  สาระ เฉลี่ย ปี 2555 เพิ่ม/ลดจากปี 55
ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ สังคม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ กอท. อังกฤษ เพิ่มเติม
ป. 1 79.56 76.06 79.10 76.63 71.87 81.87 85.24 73.30 65.63 72.09 76.13 73.67 2.46
ป. 2 71.21 79.13 76.02 74.00 73.39 85.78 77.19 77.23 69.04 74.84 75.78 75.71 0.07
ป. 3 73.14 62.29 63.79 63.33 64.86 74.36 68.19 78.08 63.42 77.00 68.84 70.49 -1.65
ป. 4 76.78 79.08 74.73 73.55 71.73 83.10 86.18 80.40 71.13 75.90 77.26 77.64 -0.39
ป. 5 69.84 69.13 78.29 73.89 71.15 76.94 71.38 76.42 69.71 81.90 73.86 74.05 -0.19
ป. 6 80.44 76.98 68.02 75.34 69.71 84.98 83.18 77.28 68.14 87.39 77.14 75.98 1.16
เฉลี่ย 75.16 73.78 73.32 72.79 70.45 81.17 78.56 77.12 67.84 78.19 74.84 74.47 0.37
2555 72.69 71.43 71.98 72.30 72.53 78.90 80.25 78.70 68.95 76.97 74.47
เพิ่ม/ลด 2.47 2.35 1.34 0.49 -2.08 2.27 -1.69 -1.58 -1.11 1.22 0.37
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.75 KB
ผลการทดสอบระดับชาติO-Net ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามสาระวิชา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.17 KB
ผลการทดสอบระดับชาติO-Net ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.87 KB
ผลการทดสอบ NT ป3 ปีการศึกษา 2556
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
แสดงค่าสถิติรายวิชาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  จำ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล
โรงเรียน นวนนัก  เรียน เฉลี่ย เฉลี่ยร้อยละ เบี่ยงเบนมาตรฐาน เบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เฉลี่ย เฉลี่ยร้อยละ เบี่ยงเบนมาตรฐาน เบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เฉลี่ย เฉลี่ยร้อยละ เบี่ยงเบนมาตรฐาน เบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ 493888 15.1 50.4 4.86 16.2 11 36.7 5.01 16.7 13.6 45.2 5.25 17.5
ระดับเขต สพป.อย.1 3718 14.9 49.7 4.79 16 10.4 34.5 4.66 15.5 13.3 44.3 5.01 16.7
วัดน้อย (สร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 30 13.30 44.33 5.08 16.93 8.53 28.44 3.47 11.57 12.20 40.67 4.37 14.58
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.92 KB
ผล ONET ป.6 ปีการศึกษา 2555

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.54 KB
ผล NT ป.3 ปีการศึกษา2555
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
แสดงค่าสถิติรายวิชาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล รวมเฉลี่ย  
ลำดับที่ โรงเรียน นักเรียน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
156 โรงเรียนวัดน้อย (สร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 20 10.55 35.17 3.59 11.97 8.95 29.83 2.89 9.64 11.60 38.67 3.75 12.49 103.67 34.56
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214 KB