ภาพกิจกรรม
ค่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลอรัญญิก  ได้แก่ โรงเรียนวัดน้อย โรงเรียนวัดใหญ่ โรงเรียนวัดทอง และโรงเรียนวัดมเหยงค์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้กับนักเรียน ชั้น ป. 1 - ป. 6 เป็นเวลา 10 วัน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอรัญญิก  โดยเป็นการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนจำนวน 60 ชั่วโมง ในลักษณะนำนักเรียนมาเรียนร่วมกัน โดยเน้นการสื่อสารเป็นสำคัญ (Communicative Language Teaching: CLT)
ป้ายโครงการ
นักเรียนเตรียมพร้อม
วิทยากรคึกคัก
ร้องเพลงสนุกสนาน
ท่านนายกเทศมนตรี กล่าวเปิด
ถ่ายรูปร่วมกัน
ถ่ายรูปหมู่
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2557,15:20   อ่าน 1123 ครั้ง