ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายผิว ศุภจัมปิยา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2468
ชื่อ-นามสกุล : นายชิต หวังวีระ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2468 - พ.ศ. 2477
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร สราญชาติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายบุตร ทองแสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ นรานุต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ อนุสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ 2517 - 15 ก.พ. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ สุภิมล
ตำแหน่ง : รก.อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ก.พ. 2529 - 15 ก.พ. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายเอื้อน สุขขะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ก.พ. 2530 - 9 ก.ค. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม เลิศดี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ก.ค. 2532 - 18 พ.ย. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายทวน ชั้วทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ย. 2536 - 30 ก.ย. 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ทองชมพูนุช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ต.ค. 2546 - 1 มิ.ย. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิต วนิลสอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2548 - 30 ก.ย. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ทองคำสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พ.ย. 2553 - 31 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ หมายสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ม.ค. 2558 - 30 กันยายน 2562