คณะผู้บริหาร

นายสามารถ หมายสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอติรัตนฺ์ ด้วงประยูร
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางวรรณา เมธเมธี
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางอรทิน ด้วงประยูร
หัวหน้างานบริหารบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายสมคิด สงเคราะห์ธรรม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0