คณะผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอติรัตนฺ์ ด้วงประยูร
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางโฉมฉาย ฉิมสง่า
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางอรทิน ด้วงประยูร
หัวหน้างานบริหารบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0


หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0