ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอรทิน ด้วงประยูร
ครู คศ.3