ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพรรทิพา ฮวบลอยฟ้า
ครู คศ.2