ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุดา สงเคราะห์ธรรม
ครู คศ.2