ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายสมคิด สงเคราะห์ธรรม
ครู คศ.2