ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางโฉมฉาย ฉิมสง่า
ครู คศ.3