ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอติรัตน์ ด้วงประยูร
ครู คศ.2