ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสุมาลี โลหิตหาญ
ครู คศ.2