ครูพิเศษ

นางประวิทย์ ชูแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญนภา ด้วงประยูร
ครู คศ.1

นางสาวโกสุม จันทร์เนตร
ครูจ้างสอน

นางสาวสุดารัตน์ การสมอรรถ
ครูธุรการ

นายพิษณุ สอนดี
ช่างไม้

นางสาวชาริณี สราญชาติ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ