ผู้บริหาร

เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนอยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมใดมากที่สุด
เรียนรู้จากของจริง
เรียนจากสื่อมัลติมีเดีย
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยการค้นพบ ค้นคว้า
เรียนผ่านระบบอินเตอร์เนต
เรียนรู้โดยการเล่น / เล่นกีฬา
เรียนรู้เป็นฐาน / ศูนย์การเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2013
ปรับปรุง 28/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 341151
Page Views 405217
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดจําปา จำปา ท่าเรือ
2 โรงเรียนวัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ
3 โรงเรียนแสนโกศินนุสรณ์ จำปา ท่าเรือ
4 โรงเรียนวัดสะตือ ท่าหลวง ท่าเรือ
5 โรงเรียนวัดไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ
6 โรงเรียนวัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ
7 โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก ท่าหลวง ท่าเรือ
8 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ
9 โรงเรียนวัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ
10 โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ท่าเรือ ท่าเรือ
11 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ท่าเรือ ท่าเรือ
12 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ
13 โรงเรียนวัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ
14 โรงเรียนวัดแค ปากท่า ท่าเรือ
15 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ(แจ่มวิทยาคาร) วังแดง ท่าเรือ
16 โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ
17 โรงเรียนวัดนางคุ่ม ศาลาลอย ท่าเรือ
18 โรงเรียนวัดศักดิ์(ราษฏร์สามัคคี) ศาลาลอย ท่าเรือ
19 โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ
20 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ 0-3573-0242
21 โรงเรียนวัดทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ
22 โรงเรียนวัดบ้านแถว(ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ หนองขนาก ท่าเรือ
23 โรงเรียนหนองขนาก(ตุรงค์เรือง) หนองขนาก ท่าเรือ
24 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) หนองขนาก ท่าเรือ
25 โรงเรียนวัดสามเรือน(จนทสโรอนุสสรณ์) โพธิ์เอน ท่าเรือ
26 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม โพธิ์เอน ท่าเรือ
27 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน(ราษฏร์สามัคคีวิทยา) โพธิ์เอน ท่าเรือ
28 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) คลองสะแก นครหลวง
29 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) คลองสะแก นครหลวง
30 โรงเรียนวัดมเหยงค์ ท่าช้าง นครหลวง (035) 359502
31 โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ท่าช้าง นครหลวง 0 - 3576 - 1485
32 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) นครหลวง นครหลวง 035359508
33 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง นครหลวง
34 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) บางพระครู นครหลวง
35 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) บางระกำ นครหลวง
36 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ บ่อโพง นครหลวง
37 โรงเรียนวัดบ้านดาบ บ่อโพง นครหลวง
38 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) บ่อโพง นครหลวง
39 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) บ้านชุ้ง นครหลวง
40 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) ปากจั่น นครหลวง
41 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) พระนอน นครหลวง
42 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สามไถ นครหลวง
43 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ หนองปลิง นครหลวง
44 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) หนองปลิง นครหลวง
45 โรงเรียนวัดปรีดาราม แม่ลา นครหลวง
46 โรงเรียนวัดสำมะกัน แม่ลา นครหลวง
47 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ขยาย บางปะหัน 0-3530-1587
48 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ขวัญเมือง บางปะหัน (035) 381503
49 โรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ ตานิม บางปะหัน
50 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) ตาลเอน บางปะหัน
51 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ทับน้ำ บางปะหัน
52 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ ทับน้ำ บางปะหัน
53 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) ทางกลาง บางปะหัน
54 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) บางนางร้า บางปะหัน
55 โรงเรียนวัดนาค บางปะหัน บางปะหัน
56 โรงเรียนวัดวรนายกรังสรรค์ บางปะหัน บางปะหัน
57 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง บางปะหัน บางปะหัน
58 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ บางปะหัน
59 โรงเรียนวัดพระงาม บางเดื่อ บางปะหัน
60 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) บางเพลิง บางปะหัน
61 โรงเรียนวัดแก้วตา บางเพลิง บางปะหัน
62 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม บ้านขล้อ บางปะหัน
63 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านม้า บางปะหัน
64 โรงเรียนวัดบ้านม้า บ้านม้า บางปะหัน
65 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) บ้านลี่ บางปะหัน
66 โรงเรียนวัดอินกัลยา บ้านลี่ บางปะหัน (035) 381498
67 โรงเรียนวัดนนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน
68 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) พุทเลา บางปะหัน
69 โรงเรียนวัดตลาด หันสัง บางปะหัน
70 โรงเรียนวัดดอกไม้ หันสัง บางปะหัน
71 โรงเรียนวัดบ้านแจ้ง หันสัง บางปะหัน
72 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) เสาธง บางปะหัน
73 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม โพธิ์สามต้น บางปะหัน
74 โรงเรียนวัดดาวคะนอง โพธิ์สามต้น บางปะหัน
75 โรงเรียนวัดม่วง โพธิ์สามต้น บางปะหัน
76 โรงเรียนเอกอโยธยา สามเรือน บางปะอิน
77 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย คลองน้อย บ้านแพรก
78 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ คลองน้อย บ้านแพรก
79 โรงเรียนวัดโบสถ์ บ้านแพรก บ้านแพรก
80 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) บ้านแพรก บ้านแพรก
81 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง บ้านใหม่ บ้านแพรก
82 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สองห้อง บ้านแพรก
83 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สำพะเนียง บ้านแพรก
84 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ สำพะเนียง บ้านแพรก 386120
85 โรงเรียนวัดหลวงพ่อเขียว สำพะเนียง บ้านแพรก
86 โรงเรียนวัดธรรมมิกราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
87 โรงเรียนประชาสามัคคี คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
88 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
89 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
90 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา
91 โรงเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา (035) 242580
92 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 0-3525-1133, 0-3524-5052
93 โรงเรียนประตูชัย ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา (035) 245419
94 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
95 โรงเรียนวัดพระงาม บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
96 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา
97 โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา
98 โรงเรียนวัดเกตุ (ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
99 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
100 โรงเรียนวัดกุฎีลาย บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
101 โรงเรียนวัดดอนกลาง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
102 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 0-3524-1099
103 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
104 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
105 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
106 โรงเรียนวัดปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 035-705768
107 โรงเรียนวัดทำใหม่ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
108 โรงเรียนวัดช้าง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
109 โรงเรียนปากกรานพิทยา ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
110 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา
111 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา (035) 251902
112 โรงเรียนวัดตูม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
113 โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
114 โรงเรียนตำหนักเพนียด สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
115 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
116 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
117 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา 0-3570-1333
118 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
119 โรงเรียนสุนทรวิทยา หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
120 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
121 โรงเรียนอรุณประเสริฐ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
122 โรงเรียนวัดหันตรา หันตรา พระนครศรีอยุธยา (035) 244803
123 โรงเรียนวัดดุสิดาราม หันตรา พระนครศรีอยุธยา
124 โรงเรียนประชาศึกษา หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
125 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
126 โรงเรียนวัดทรงกุศล เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา
127 โรงเรียนวัดพระญาติการาม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา
128 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา (035) 243027
129 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา
130 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร กระจิว ภาชี
131 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร ดอนหญ้านาง ภาชี
132 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง ภาชี
133 โรงเรียนวัดหนองบัว พระแก้ว ภาชี
134 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา ภาชี ภาชี
135 โรงเรียนวัดอุทการาม ภาชี ภาชี
136 โรงเรียนภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) ภาชี ภาชี
137 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ภาชี ภาชี
138 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม ภาชี
139 โรงเรียนวัดผดุงธรรม ระโสม ภาชี
140 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ระโสม ภาชี
141 โรงเรียนวัดหนองนาง ระโสม ภาชี
142 โรงเรียนวัดหนองเป้า หนองน้ำใส ภาชี
143 โรงเรียนวัดธรรมสินธุ์โสภา หนองน้ำใส ภาชี
144 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ หนองน้ำใส ภาชี
145 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ โคกม่วง ภาชี (035) 311267
146 โรงเรียนบ้านดอนข่อย(คงสมโอษฐ์ราษฏร์บำรุง) โคกม่วง ภาชี
147 โรงเรียนวัดโคกกรวด(ไตรราษฏร์บำรุง) โคกม่วง ภาชี
148 โรงเรียนวัดโคกสังข์(ประชานุกูล) โคกม่วง ภาชี
149 โรงเรียนวัดหนองกลาง ไผ่ล้อม ภาชี
150 โรงเรียนวัดภาชี(สุนทรอุปถัมภ์ ไผ่ล้อม ภาชี
151 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ไผ่ล้อม ภาชี 035-750051
152 โรงเรียนวัดนาอุ่น ไผ่ล้อม ภาชี
153 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) กะทุ่ม มหาราช
154 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา ท่าตอ มหาราช
155 โรงเรียนวัดน้ำเต้า น้ำเต้า มหาราช
156 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) บางนา มหาราช
157 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ บ้านขวาง มหาราช
158 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) บ้านนา มหาราช
159 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ บ้านใหม่ มหาราช
160 โรงเรียนวัดกระโจมทอง พิตเพียน มหาราช
161 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) มหาราช มหาราช
162 โรงเรียนมหาราช(ประชานิมิต) มหาราช มหาราช
163 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) หัวไผ่ มหาราช
164 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) เจ้าปลุก มหาราช
165 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ เจ้าปลุก มหาราช
166 โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงช้าง มหาราช
167 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย วังน้อย
168 โรงเรียนวัดธรรมจริยา ข้าวงาม วังน้อย
169 โรงเรียนวัดศรีประชา ชะแมบ วังน้อย
170 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ชะแมบ วังน้อย
171 โรงเรียนกลางคลอง 27 ชะแมบ วังน้อย
172 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ชะแมบ วังน้อย (035) 750076
173 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ชะแมบ วังน้อย
174 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ชะแมบ วังน้อย
175 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ บ่อตาโล่ วังน้อย
176 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) บ่อตาโล่ วังน้อย
177 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) บ่อตาโล่ วังน้อย
178 โรงเรียนมุสลิมบำรุง บ่อตาโล่ วังน้อย
179 โรงเรียนวัดศิวาราม บ่อตาโล่ วังน้อย
180 โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) บ่อตาโล่ วังน้อย
181 โรงเรียนวัดพะยอม พยอม วังน้อย
182 โรงเรียนเปรมฤทัย พยอม วังน้อย 035-219270
183 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พยอม วังน้อย
184 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ พยอม วังน้อย
185 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ลำตาเสา วังน้อย
186 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลำตาเสา วังน้อย (035) 271290
187 โรงเรียนวัดบ้านช้าง ลำตาเสา วังน้อย
188 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย ลำตาเสา วังน้อย
189 โรงเรียนวัดลาดทราย ลำไทร วังน้อย (035) 271292
190 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ ลำไทร วังน้อย
191 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังจุฬา วังน้อย
192 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) วังจุฬา วังน้อย
193 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วังน้อย วังน้อย 0-3527-2405
194 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ วังน้อย วังน้อย
195 โรงเรียนคอตันคลอง 27 สนับทึบ วังน้อย
196 โรงเรียนบ้านลำแดง หันตะเภา วังน้อย
197 โรงเรียนวัดโตนด ข้าวเม่า อุทัย
198 โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) ข้าวเม่า อุทัย (035) 346399
199 โรงเรียนบ้านเป็ด ข้าวเม่า อุทัย
200 โรงเรียนวัดคานหาม คานหาม อุทัย
201 โรงเรียนเชาวน์วัศ คานหาม อุทัย
202 โรงเรียนวัดโคกมะยม คานหาม อุทัย
203 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) ธนู อุทัย
204 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) ธนู อุทัย
205 โรงเรียนบ้านช้าง บ้านช้าง อุทัย
206 โรงเรียนวัดบ้านหีบ บ้านหีบ อุทัย
207 โรงเรียนวัดไทรงาม บ้านหีบ อุทัย
208 โรงเรียนวัดนางชี บ้านหีบ อุทัย
209 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สามบัณฑิต อุทัย
210 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต สามบัณฑิต อุทัย
211 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ สามบัณฑิต อุทัย
212 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) หนองน้ำส้ม อุทัย
213 โรงเรียนบ้านคู้คด หนองน้ำส้ม อุทัย 0-3525-5120
214 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 หนองไม้ซุง อุทัย
215 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อุทัย
216 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อุทัย อุทัย
217 โรงเรียนวัดจำปา อุทัย อุทัย
218 โรงเรียนอุทัย อุทัย อุทัย
219 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) อุทัย อุทัย
220 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) เสนา อุทัย
221 โรงเรียนบ้านข่อยโทน เสนา อุทัย
222 โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อุทัย
223 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ โพสาวหาญ อุทัย
224 โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อุทัย 0-3572-2061
225 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ โพสาวหาญ อุทัย